Umowy / Formularze


Robotyka dla dzieci

 Karta Kwalifikacyjna - PÓKOLONIE / KOLONIE

galeria/KARTA-KWALIFIKACYJNA-UCZESTNIKA-WYPOCZYNKU edu(1).pdf

REGULAMIN UCZESTNICTWA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.  Terminy uyte w Regulaminie oznaczaj: 
1.1.  Organizator – Firma organizujca zajcia w danym województwie: INVEST GROUP z siedzib w Szczecinie, 70-412 Szczecin, przy ul. Ks. Bogusawa X 4 lok 1.
1.2.  Zgaszajcy – rodzice, opiekunowie prawni uczestnika, którzy wysali Zgoszenie lub inne osoby i/lub podmioty prawne uprawnione przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika do wysania Zgoszenia.
1.3.  Usuga – Wakacje z robotami: pókolonie i kolonie, Ferie z robotami: pókolonie i kolonie,  lub/i inne zajcia, których oferta i dokadny opis znajduje si na stronie internetowej www.edurobot.pl i www.polkoloniedladzieci.pl
1.4.  Usugobiorca – Zgaszajcy, który zawar umow o prowadzenie usugi edukacyjnej z Organizatorem.
1.5.  Uczestnik – wszystkie osoby objte Zgoszeniem.
1.6.  Umowa – umowa o prowadzenie usugi edukacyjnej zawarta z Organizatorem.
1.7.  Zgoszenie – formularz zapisów dostpny na stronie www.edurobot.pl i www.polkoloniedladzieci.pl
1.8.  Agent – firma reprezentujca Organizatora na mocy podpisanej umowy.
2.  Przed wysaniem zgoszenia udziau w kursach eduROBOT.PL organizowanych przez Organizatora Zgaszajcy winien zapozna si z niniejszym REGULAMINEM UCZESTNICTWA i programami wybranych kursów, które s dostpne na stronie internetowej www.edurobot.pl i www.polkoloniedladzieci.pl
3.  Wysanie zgoszenia  jest jednoznaczne z wyraeniem przez Zgaszajcego zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa oraz zakres wiadcze okrelonych w Umowie.
II REZERWACJA KURSU
1.  Zgaszajcy dokonuje wyboru oferty w formularzu zapisów oraz wypenia dane. 
2.  Zgaszajcy winien sprawdzi, czy podane przez niego dane s wpisane prawidowo. 
3.  Zgaszajcy owiadcza, e podane dane podczas rejestracji s prawidowe i prawdziwe. 
4.  Wysanie zgoszenia potwierdza rezerwacj wybranej oferty.
5.  Wysanie Zgoszenia traktowanie jest jako owiadczenie woli Zgaszajcego, aby zgoszony Uczestnik uczestniczy w kursach eduROBOT.PL.
III ZAWARCIE UMOWY 
1.  Zawarcie umowy nastpuje poprzez:
a)  podpisanie Umowy przez Zgaszajcego oraz osob przyjmujc zgoszenie, reprezentujc Organizatora albo Agenta (dotyczy wycznie Kolonii)
oraz
b)  wniesienie opaty rezerwacyjnej (zaliczki) przez Zgaszajcego w wysokoci okrelonej w umowie lub w formularzu zgoszenia.
2.  W zgoszeniu winny znale si, uzgodnione przez strony, informacje o wymaganiach specjalnych (stan zdrowia dziecka, itp.) zwizanych z pobytem Uczestnika na zajciach. 
3.  Osoba zgaszajca winna sprawdzi, czy w Umowie prawidowo zawarto dane i uzgodnienia.
4.  O kadej zmianie danych osobowych lub istotnych danych zwizanych z realizacj Umowy Zgaszajcy ma obowizek bezzwocznie poinformowa Organizatora.
IV WARUNKI PATNOCI
1.  Z chwil podpisania Umowy Zgaszajcy jest zobowizany wpaci zaliczk  lub pen kwot w wysokoci okrelonej w cenniku(www.edurobot.pl/pomorskie/cennik)   przelewem na konto  Organizatora.
2.  Pozostaa cz nalenoci za usug winna by uiszczona przez Zgaszajcego zgodnie z harmonogramem wpat okrelonym w Umowie (w przypadku kolonii) lub pierwszego dnia wypoczynku (w przypadku pókolonii).
3.  Za dat dokonania patnoci przyjmuje si dzie wpywu nalenoci na konto bankowe Organizatora lub dzie wpaty gotówkowej w siedzibie Organizatora lub Agenta.
4.  Po podpisaniu umowy Uczestnikowi nie przysuguj adne rabaty i promocje oferowane w póniejszym terminie.
V REALIZACJA UMOWY
1.  Organizator imprezy zobowizuje si do wiadczenia usug w sposób zgodny z warunkami okrelonymi w ofercie, programie dostpnym na stronie internetowej i Umowie.
2.  W czasie trwania zaj Uczestnik ma prawo do wszystkich wiadcze okrelonych w ofercie, programie i Umowie.
3.  Ubezpieczenie dotyczy osób, które zapisay sie na 1 dzie roboczy przed rozpoczciem turnusu, jeli przy zgoszeniu / zapisie po tym terminie opiekun chciaby ubezpieczy dziecko musi poinformowa ogranizatora pierwszego dnia i dopaci cen podan w cenniku - pozycja dodatkowe ubezpieczenie
4.  W razie nieskorzystania przez Uczestnika lub Usugobiorc z opaconych Usug z przyczyn lecych po stronie Uczestnika lub Usugobiorcy, Organizator nie jest zobowizany do zwrotu pienidzy, moe jednak zaproponowa zamienn Usug równorzdn w terminie opaconych Usug nie póniej ni do 30 dni od daty zgoszonej nieobecnoci, z zastrzeeniem punktu 3 W przypadku niewykorzystania zamiennej usugi równorzdnej w uzgodnionym z usugobiorc terminie Organizator nie jest zobowizany do zwrotu pienidzy ani zaproponowania kolejnego terminu zamiennej Usugi równorzdnej.
5.  Warunkiem skorzystania z moliwoci okrelonej w Punkcie 3 jest powiadomienie Organizatora o nieobecnoci najpóniej do godz. 18:00 dnia poprzedzajcego termin Usugi, w którym otwarta jest placówka Organizatora. 
Zgoszenie moe zosta dokonane poprzez: 
a)  wysanie wiadomoci sms o treci „nazwa i data Usugi, imi i nazwisko Uczestnika, termin nieobecnoci” na numer tel. podany na stronie internetowej www.edurobot.pl.
b)  wysanie wiadomoci e-mail z podaniem daty Usugi, imienia i nazwiska Uczestnika na adres mailowy danego województwa. Aktualne adresy dostpne s na stronie www.edurobot.pl
c)  kontakt telefoniczny z sekretariatem Organizatora pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej www.edurobot.pl.
6.  Organizator zastrzega sobie prawo odwoania zaj i kursu (do dnia rozpoczcia) lub przerwania zaj i kursu w wypadku dziaania siy wyszej lub innych niezalenych od niego zdarze (w szczególnoci wskutek wydarze politycznych, dziaa militarnych, decyzji wadz pastwowych, samorzdowych lub innych instytucji, klski ywioowej itp.). Ma jednak obowizek niezwocznie zawiadomi o tym Zgaszajcego/Usugobiorc. 
7.  Organizator zastrzega sobie równie prawo odwoania kursu lub  nie póniej ni 3 dni przed terminem jego rozpoczcia w przypadku braku wymaganej liczby uczestników lub zmiany lokalizacji odbycia si kursu. Zobowizany jest jednak powiadomi o tym Zgaszajcego/Usugobiorc. 
8.  W przypadku okrelonym w pkt. 6 Organizator, zwraca Usugobiorcy uiszczone przez niego pienidze tytuem opaty za odwoany kurs.
VI ODSTPIENIE OD UMOWY
1.  Usugobiorcy przysuguje prawo odstpienia od umowy, nie póniej jednak ni w terminie 14 dni od daty rozpoczcia kursu. 
2.  Odstpienia dokonuje si w formie pisemnej pod rygorem niewanoci. 
3.  Usugobiorca zachowuje prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub pierwszej raty tylko wówczas gdy odstpi od umowy nie póniej ni na 14 dni przed rozpoczciem planowanego kursu.
4.  Jeeli  Usugobiorca odstpi od umowy póniej, ni na 14 dni przed rozpoczciem planowanego kursu traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki, pierwszej raty lub wpaconej caej kwoty.
5.  Jeeli Usugobiorca odstpi od umowy w dniu rozpoczcia kursu lub w terminie 14 dni od daty rozpoczcia kursu traci prawo do zwrotu uiszczonej zaliczki lub penej kwoty.
VII WYPOWIEDZENIE UMOWY
1.  Usugobiorcy przysuguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14 dni przed rozpoczciem wypoczynku.
2.  Wypowiedzenia dokonuje si w formie pisemnej pod rygorem niewanoci.
3.  W przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy usugobiorca zwolniony jest z zapaty rat, których termin patnoci przypada po okresie rozwizania umowy.
VIII UDZIA W ZAJCIACH 
1.  Uczestnicy niepenoletni bior udzia w zajciach za zgod i na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).
2.  Zgaszajcy okrelaj wszystkie osoby upowanione (w tym rodziców i opiekunów prawnych) do odbioru Uczestników z zaj.
3.  Rodzicie (opiekunowie prawni) s odpowiedzialni materialnie za szkody wyrzdzone przez dziecko i z tego tytuu przyjmuj na siebie pen odpowiedzialno cywilnoprawn.
4.  Organizatorzy nie ponosz odpowiedzialnoci za pienidze, przedmioty wartociowe pozostawione przez Uczestników podczas trwania zaj.
5.  Uczestnicy kursów s zobowizani stosowa si do polece opiekunów i instruktorów prowadzcych zajcia. Uczestnik drastycznie naruszajcy regulamin lub postpujcy w sposób racy wobec opiekunów, lektorów lub innych uczestników moe zosta usunity z kursu.
6.  W powyszym wypadku, Organizator zwraca nadpacon kwot za pozosta cz kursu.
IX REKLAMACJE
1.  Jeeli w trakcie zaj Usugobiorca lub Uczestnik stwierdz nienaleyte wykonywanie Umowy albo jej niewykonywanie, powinni niezwocznie zawiadomi o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora). 
2.  Organizator sugeruje, aby reklamacja w formie pisemnej zostaa zoona w cigu 30 dni od zakoczenia zaj. 
3.  Organizator (lub przedstawiciel Organizatora) ma obowizek rozpatrzenia reklamacji w cigu 14 dni liczc od daty jej otrzymania.
4.  W przypadku uznania zasadnoci reklamacji powodujcej konieczno dokonania zwrotu czci lub caoci wpat Organizator ma obowizek dokonania zwrotu w cigu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysuguj odsetki.
X INFORMACJE DODATKOWE
1.  Przystpienie przez Uczestnika do zaj organizowanych przez Organizatora jest równoznaczne z akceptacj niniejszego Regulaminu. 
2.  Zgaszajcy/Usugobiorca wyra zgod na przetwarzanie, uaktualnianie i udostpnianie jego danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika niezbdnych do realizacji umowy oraz do wysyania newslettera z informacjami o zajciach organizowanych lub wspóorganizowanych przez Organizatora.
3.  Wszelkie spory mogce wynikn w zwizku z realizacj zawartej Umowy, strony bd si staray rozwiza polubownie. Spory nierozwizywalne polubownie podlegaj rozstrzygniciu przez Sd Powszechny.
Data aktualizacji: 14.04.2018rOddział TRÓJMIASTO
tel.: 535 04 12 42
pn - pt 9:00-19:00
sb - nd 11:00 - 19:00
trojmiasto@edurobot.plDział marketingu i reklamy
Aleksandra Biza
abiza@edurobot.pl


© Copyright 2010-2014 eduROBOT.PL